S00008490+01 SHANGCHAI turbocharger 814470-5001S D9-220

Description

S00008490+01 SHANGCHAI turbocharger 814470-5001S D9-220

240305906 螺栓-后半轴后轮毂
Q40316 弹簧垫圈-后半轴后轮毂
QT3108D74-2403051 后桥半轴
Q150B0612 螺栓-调整螺母
Q40306 弹垫-调整螺母
240204903 锁紧垫圈-后轮毂轴承螺母
QT3108D1-2402042 外调整螺母-后轮毂轴承
310404111 后桥油封座圈
7517E 后轮毂外轴承
Q30022F3 后轮胎螺母
310402133A 后轮胎螺栓
QT410D24-3104011 后轮毂
7518E 后轮毂内轴承
310404016 后轮毂油封总成
QT3108D74-3502161 后制动鼓
Q341B20 轮胎内螺母
240305302 半轴油封
QT3108D36-2401020 后桥壳总成
\ \
\ \
Q151B1640TF2 螺栓-后桥壳与制动背板连接
弹簧垫圈
Q151B1430 螺栓-桥壳盖
Q151B1440 螺栓-后桥壳、主减速器壳
240304403 螺栓-后桥壳、主减速器壳
240111303 加油塞
QT3108D2-2401040 桥壳盖
Q62104 放油塞
QDT2401068 通气塞总成
Q151B1435TF2 螺栓-紧固气室支架
Q40314 弹簧垫圈-紧固气室支架螺栓

QT3108D52-2403000 差速器总成 1
Q150B1020 螺栓-止动片用 4
Q40310 弹簧垫圈 4
240303315 止动片-差速器轴承调整螺母 2
/ 此件所属序号9
Q40522 弹簧垫圈 4
/ 此件所属序号9
240201019 后桥主减速器壳总成 1
240204841-44 主动齿轮轴承座垫片 选装
/ 主动锥齿轮总成 1
Q40514 弹簧垫圈 8