LMD07-1118100-135 YUCHAI turbocharger 832280-5008S YUTONG

Description

LMD07-1118100-135 YUCHAI turbocharger 832280-5008S YUTONG

1 32217 AZ9525320172 后轮毂外轴承 件 2 2 2 2 2 2
2
QDT3104015A02 QDT3104015A02 后轮毂 件
QDT3104015DA01 QDT3104015DA01 后轮毂 件 2 2 2 2 2 2
3 30621 30621 后轮毂内轴承 件 2 2 2 2 2 2
4 Q30022F3 Q30022F3 汽车车轮带垫平连接螺母 件 20 20 20 20 20 20
5
ZL3104051B116 -F-2 NZ9525320049 柱螺栓-后轮毂 件 20 20 20 20 20
QT457D385-3104051 AZ9525320056 柱螺栓-后轮毂 件 20
6
QDT3502571A QDT3502571A 制动鼓 件
QDT3502571D QDT3502571D 制动鼓 件 2 2 2 2 2 2
7 QT457D1-3104059 QT457D1-3104059 螺母-紧固后制动鼓 件 20 20 20 20 20 20

SQ2502010-A01QD2C WG9525320924 主减速器总成(5..143) 件
按速比选择 按速比选择
SQ2502010-A01QD2E WG9525320926 主减速器总成(4.875) 件
SQ2502010-A01QD2F WG9525320928 主减速器总成(4.444) 件
SQ2502010-A01QD2G WG9525320930 主减速器总成(4.111) 件
SQ2502010-A01QD2B WG9525320922 主减速器总成(6.166) 件
SQ2502010-A01QD2D WG9525320932 主减速器总成(5.571) 件
2 SQ2402041-A01 WG9525320853 螺栓-紧固减速器用 件 8 8
3 Q340B14 \ 螺母 件 6 6
4 SQ2401063A-A01 WG9525320934 双头螺栓 件 6 6
5 SQ2501010-A01JN1 WG9525320920 中桥壳总成 件 1 1
6 SQ2502063-A01 WG9525320881 贯通轴 件 1 1
7 SQ3502100-A01XG1-F-WSM WG9525320808 制动器分总成 件 2 2
8 SQ3502565A20D WG9525320831 轮毂制动鼓总成 件 2 2
9 SQ2401076-A01 WG9525320935 调整螺母-轮毂轴承 件 2 2
10 SQ2401081-A01 WG9525320841 锁紧垫片 件 2 2
11 SQ2403064A-A01 WG9525320852 半轴衬垫 件 2 2
12 SQ2403065-A01 WG9525320812 半轴 件 2 2
13 SQ2403063A-A01 WG9525320857 螺栓-半轴 件 16 16
14 Q1500816 \ 螺栓 件 6 6
15 \ \ 车轮螺母 件 20 20
16
Q151B1850TF2 \ 制动底板螺栓 件 12 12
Q151B1860TF2 \ 制动底板螺栓 件 4 4
17
SQ3502171-A01 WG9525320877 凸轮轴 件 1 1
SQ3502271-A01 WG9525320878 凸轮轴 件 1 1

SQ3502155-A03QY1 WG9525320875 支架总成 件 1 1
SQ3502255-A03QY1 WG9525320876 支架总成 件 1 1
19
SQ3502140-A03QY1 WG7115550207+006 调整臂 件 2
SQ3502140-A01 WG9525320874 调整臂 件 2
20 SQ3501046-A01 WG9525320941 弹簧挡圈 件 2 2
21
SQ3519201-A03JN1 WG9525320839 气室总成 件 1 1
SQ3519301-A03JN1 WG9525320840 气室总成 件 1 1