J47D3-1118100C-135 turbocharger 770954-5002S

Description

J47D3-1118100C-135 turbocharger 770954-5002S

1 1700N6-215 上盖 1 DC6J70TE01-210
2 1700N-213 塞片 6 DC6J70TE01-210
Q72220 碗形塞片 1 DC6J70TE01-210
3 1700N-214 上盖垫密片 1 DC6J70TE03-010A
4 AZ2212220305 转换摇臂轴 1 DC6J70TE01-210
Q40114 平垫圈 1 DC6J70TE01-210
Q33514 I型全金属六角锁紧螺母 1 DC6J70TE01-210
5 1700N6-201 一倒档转换摇臂 1 DC6J70TE01-210
6 AZ2209286001 指示开关总成 2 DC6J70TE01-210
7 AZ2229286001 垫密片 2 DC6J70TE01-210
8 Q966143 钢球 4 DC6J70TE01-210
9 AZ9003906001 联锁圆柱销 3 DC6J70TE01-210
10 AZ9003816002 双头螺栓 6 DC6J70TE01-210
Q40110 平垫圈 2 DC6J70TE01-210
Q40310 弹簧垫圈 6 DC6J70TE01-210
Q341B10 I型六角螺母 6 DC6J70TE01-210
11 DC6J90T-302 顶盖垫密片 1 DC6J70TE01-210
12 AZ2229226003 锁止变速叉轴弹簧 4 DC6J70TE01-210
13 Q966111 钢球 4 DC6J70TE01-210
14 DC6J70TE-275 六档变速叉轴 1 DC6J70TE01-210
15 1700N-257 限位导块导向螺栓 1 DC6J70TE01-210
16 1700N-363 锁片 1 DC6J70T171-300
17 1700N-362 隔套 3 DC6J70T171-300
18 1700N6-361 选档限位板 1 DC6J70T171-300
19 1700N-366 挡油板 1 DC6J70T171-300
20 1700N6-311 换档杆 1 DC6J70T171-300
21 Q966095 钢球 1 DC6J70T171-300
22 AZ2229210601 倒档阻尼弹簧 1 DC6J70T171-300
23 1700N-314 弹簧座锁片 1 DC6J70T171-300
24 AZ9003876312 螺母 1 DC6J70T171-300

25 1700N-303 碗型塞片 1 DC6J70T171-300
26 DC6J70T-327 选档平衡弹簧(蓝) 1 DC6J70T171-300
27 DC5J80T58-301 顶盖 1 DC6J70T171-300
Q151B1020 六角头螺栓 4 DC6J70T171-300
28 1700N-328 圆柱销 1 DC6J70T171-300
29 1700N-350 通气塞总成 1 DC6J70T171-300
30 1700N-334 垫圈 1 DC6J70T171-300
Q43117 轴用弹性挡圈 1 DC6J70T171-300
31 DC6J70T171-320A 操纵轴总成 1 DC6J70T171-300
32 DC6J70T191-321 操纵轴 DC6J70T171-320A
33 DC6J70T171-322 摇臂 DC6J70T171-320A
34 1700N-306 操纵轴油封 1 DC6J70T171-300
35 1700N-331 O形圈 1 DC6J70T171-300
36 DC6J70T171-330 选档转臂总成 1 DC6J70T171-300
37 1700N-326 选档平衡弹簧(红) 1 DC6J70T171-300
38 DC6J70T-206 倒档变速叉轴 1 DC6J70TE01-210
39 1700N6-256 一倒档转换导块 2 DC6J70TE01-210
40 DC6J70TE-274 六档变速叉 1 DC6J70TE01-210
1700J6-258A 安全止柱弹簧 1 DC6J70TE01-210
1700C-256A 安全止柱 1 DC6J70TE01-210
Q43606 开口挡圈 2 DC6J70TE01-210
41 DC6J70TE-272A 四五档变速叉 1 DC6J70TE01-210
42 DC6J70TE-271 四五档变速叉轴 1 DC6J70TE01-210
43 1700N6-263 二三档导块 1 DC6J70TE01-210
44 DC6J70T-261A 二三档变速叉轴 1 DC6J70TE01-210
45 DC6J70T-262A 二三档变速叉 1 DC6J70TE01-210
46 DC6J80T12-253 一倒档导块 1 DC6J70TE01-210
1700J6-258 安全止柱弹簧 1 DC6J70TE01-210
1700C-256 安全止柱 1 DC6J70TE01-210
Q43606 开口挡圈 2 DC6J70TE01-210
47 1700N6-251A 一倒档变速叉轴 1 DC6J70TE01-210
Q966095 钢球 1 DC6J70TE01-210

1 Q1420820 螺栓组合件(GB9074.15-88 M8X20) 8 4205N31A02-010
2 4205N-081 前轴承盖 1 4205N31A02-010
3 4205N-082 垫密片 2 4205N31A02-010
4 AZ9003342060 滚柱轴承GB/T283-94|NUP206E 2 4205N31A02-010
5 4205N31-061 取力齿轮 1 4205N31A02-010
6 4205N-051 取力齿轮轴 1 4205N31A02-010
7 4205N-227 半圆键 1 4205N31A02-010
8 4205N-115 油封规格图 1 4205N31A02-010
9 4205N-112 后轴承盖 1 4205N31A02-010
10 4205N01-241 取力器突缘 1 4205N31A02-010
11 4205N-232 输出轴锁片 1 4205N31A02-010
12 4205N-231 输出轴垫圈 1 4205N31A02-010
13 Q351B14 六角薄螺母 1 4205N31A02-010
14 Q50512150 钢丝锁线 1 4205N31A02-010
15 4205N-222 螺栓 3 4205N31A02-010