G2C00-1118100 G2C00-1118100B-135 YUCHAI turbocharger 809212-5001S YC4GCNG170

Description

G2C00-1118100 G2C00-1118100B-135 YUCHAI turbocharger 809212-5001S YC4GCNG170

7518E 差速器轴承总成
240202313 螺栓-从动锥齿轮
240301413 差速器壳组件总成
QT3108D4-2402021/22 后桥主/从动齿轮
240302613 止推垫片-半轴齿轮
240302413 半轴齿轮
240302713 止推垫片-行星齿轮
240302212 行星齿轮
240302512 后桥差速器行星齿轮轴
/ 此件所属序号3
Q151B1680TF2 螺栓-紧固差速器壳
图号 名称
QT1094A-3502205/10 调整臂总成(左/右)
QT3108D9-3502043/44 气室支架总成(左/右)
QT400X155X553-3502051/52 凸轮轴(左/右)
QT400X180Z2-3502010/20 后制动器总成(左/右)
QT400X180Z2-3502566 回位弹簧
QT400X180Z2-3503570/80 后制动蹄带摩擦片总成
QT400X180Z2-3502572/73 摩擦片
QT400X180Z2-3502574 铆钉
QT400X180Z2-3502701/702 后制动底板
QT400X180Z2-3502030/40 防尘罩