E2100-1118100 E2100-1118100-502 YUCHAI turbocharger 809209-5008S YC4E180-30

Description

E2100-1118100 E2100-1118100-502 YUCHAI turbocharger 809209-5008S YC4E180-30

1 240305908 后桥半轴螺栓 16
2 Q40318 弹簧垫圈 16
3 QT3108D13-2403051 后桥半轴 2
5 Q150B0612 螺钉 6
6 Q40306 弹簧垫圈 6
7 240204903 锁紧垫圈-后轮毂轴承螺母 2
8 240204203 调整螺母-后轮毂轴承 2
9 / 轮毂制动鼓总成 2
10 Q40316 弹簧垫片 8
11 Q150B1645TF2 螺栓-紧固弹簧制动气室支架 8
11 QT400X180Z2-3502020 后右制动器总成 1
12 240305302 半轴油封总成 2
13 QT3108D42-2401020 后桥壳总成 1
14 QT3108D42-2402000 后桥主减速器总成 1
15 Q151B1440 螺栓-紧固减速器用 10
16 Q40514 重型弹簧垫圈 14
17 Q341B14 螺母 4
18 240304403 密封双头螺栓 4
19 310404111 后油封座圈 2
22 310404016 油封总成-后轮毂 2

1 QT3108D42-2401020 后桥壳总成 1
2 Q62104 方槽锥形磁性螺塞 1
4 240111403 密封垫圈 1
5 240111303 加油螺塞 1
6 QDT2401068 通气塞总成 1

1-1 QT1094A-3502205 调整臂总成(左) 1
1-2 QT1094A-3502210 调整臂总成(右) 1
2-1 QT3108D9-3519010 后制动气室总成(左) 1
2-2 QT3108D9-3519020 后制动气室总成(右) 1
3-1 QT1094A-3502205 左调整臂总成 1
3-2 QT1094A-3502210 右调整臂总成 1
4-4 QT400X155X553-3502051 后制动凸轮轴(左) 1
4-2 QT400X155X553-3502052 后制动凸轮轴(右) 1
QT400X180Z2-3502010/20 后制动器总成(左/右) 1/1
5 3502F-021 防尘罩总成 2
6-1 3502F-025C 后制动底板总成(左) 1
6-2 3502F-125C 后制动底板总成(右) 1
7-1 3502F-085 上制动蹄带摩擦片总成 2
7-2 3502F-185 下制动蹄带摩擦片总成 2
8 Q4640822 沉头铆钉 40
9 3502F-105 后制动摩擦片 4
10 3502F-101 后制动蹄铁 4
11 3501B-064 回位弹簧 2