E12D9-1118100 E12D9-1118100-502 YUCHAI turbocharger 809208-5016S YC4E150-20

Description

E12D9-1118100 E12D9-1118100-502 YUCHAI turbocharger 809208-5016S YC4E150-20

240305908 螺栓-后半轴后轮毂 16
2 Q40318 弹簧垫圈-后半轴后轮毂 16
3 240305164 后桥半轴 2 易损件
4 Q150B0612 螺栓-调整螺母 6
5 Q40306 弹垫 调整螺母 6 5 Q40306 弹垫-调整螺母 6
6 240204903 锁紧垫圈-后轮毂轴承螺母 2
7 240204203 外调整螺母-后轮毂轴承 2
8 310404111 后桥油封座圈 2
9 7517E 后轮毂外轴承 2 易损件
10 Q30022F3 后轮胎螺母 16 易损件 10 Q30022F3 后轮胎螺母 16 易损件
11 310402133A 后轮胎螺栓 16 易损件
12 QT3108D3-3104011 后轮毂 2
13 7518E 后轮毂内轴承 2 易损件
14 310404016 后轮毂油封总成 2 易损件

15 QT3108D27-3502161 后制动鼓 2 易损件
16 Q341B20 轮胎内螺母 16
17 240305302 半轴油封 2 易损件
18 QT3108D35-2401020 后桥壳总成 1
21 Q151B1640TF2 螺栓-后桥壳与制动背板连接 24
22 弹簧垫圈 24
23 Q151B1430 螺栓-桥壳盖 14
24 Q151B1440 螺栓-后桥壳、主减速器壳 10
24 240304403 螺栓-后桥壳、主减速器壳 4
25 240111303 加油塞 1
26 240104113 桥壳盖 1
27 Q62104 放油塞 1
28 QDT2401068 通气塞总成 1
29 Q151B1435TF2 螺栓-紧固气室支架 6
30 Q40314 弹簧垫圈-紧固气室支架螺栓 6

2 240301702 差速器总成 1
(二)、减速器及差速器组件
2 240301702 差速器总成 1
3 Q150B1020 螺栓-止动片用 4
4 Q40310 弹簧垫圈 4
5 240303315 止动片-差速器轴承调整螺母 2
7 Q40522 弹簧垫圈 4
9 240201019 后桥主减速器壳总成 1 9 240201019 后桥主减速器壳总成 1
10 240204841-44 主动齿轮轴承座垫片 选装
12 QT3108D11-2402021/22 后桥主从动锥齿轮总成(i=5.143) 1
13 Q40514 弹簧垫圈 8
14 Q151B1445TF2 螺栓-轴承座 8