E049339000249 turbocharger J50S 00JG050S053 BJ493ZD

Description

E049339000249 turbocharger J50S 00JG050S053 BJ493ZD

 

WG9725190901 下进气道
WG9725190010 下支架组件(牵引车) WG9725190916 下进气道支架总成
WG9719190009 进气软管 WG9725190907 橡胶软管150
WG9100190026 紧固带总成 WG9725190902 进气道(空滤器前)
199100190065 加强板 WG9725190909 橡胶块
WG9725190908 进气道支架
AZ9719190088 加长管总成 WG9725190903 橡胶软管210-150
WG9719190100 空气滤清器总成 WG9725190200 空滤器总成
WG9719190046 橡胶套管 WG9725190905 橡胶软管180
WG9725190009 进气道总成II WG9725190904 进气道(空滤器后)
WG9719190090 出气软管 WG9725190906 橡胶软管
AZ9719190095 空滤器支架总成 AZ9725190910 空滤器支架总成
1280 550027 内螺纹销 AZ9003980026 软管卡箍-180/230 N05074
1280 550028 内螺纹销
1280 550029 拉紧螺栓