E0401-1118100 E0401-1118100-502 YUCHAI turbocharger 809208-5017S YC4D

Description

E0401-1118100 E0401-1118100-502 YUCHAI turbocharger 809208-5017S YC4D

1 Q5006350 开口销 1
2 QT3108D2-2402054 自锁螺母 1
3 240203905 平垫圈 1
5 QT3108D25-2402050 主动齿轮接盘总成 1 易损件
7 240204012 主动齿轮油封总成 1 易损件 7 240204012 主动齿轮油封总成 1 易损件
8 31311 主动齿轮外轴承 1 易损件
9 240204613 轴承座-主动锥齿轮 1 易损件
10 240203845-1-9 调整垫片-主动齿轮隔套 选装
11 240203713 主动齿轮隔套 1
12 31314 主动齿轮内轴承 1 易损件
13 QT3108D11-2402021/22 后桥主从动锥齿轮总成(i=5.143) 1
14 NUP2207 圆锥滚子轴承-主动锥齿轮 1 易损件

1 7518E 差速器轴承总成 2 易损件
(四)、差速器组件
2 240202313 螺栓-从动锥齿轮 12
3 240301413 差速器壳 1 易损件
4 QT3108D11-2402021/22 后桥主从动锥齿轮总成(i=5.143) 1 易损件
5 240302613 止推垫片-半轴齿轮 2 易损件
6 240302413 半轴齿轮 2 易损件
7 240302713 止推垫片-行星齿轮 4 易损件
8 240302212 行星齿轮 4 易损件
9 240302512 后桥差速器行星齿轮轴 1 易损件
10 240301413 差速器壳 1 易损件
11 Q151B1680TF2 螺栓-紧固差速器壳 12
240301702 差速器总成 1 易损件

1 QT3108-3502205 调整臂总成(左) 1 易损件
1 QT3108-3502210 调整臂总成(右) 1 易损件
2 QT3108D35-3519010 制动气室总成(左) 1 易损件
2 QT3108D35-3519020 制动气室总成(右) 1 易损件
3 QT3108D4-3502043 气室支架总成(左) 1
3 QT3108D4-3502044 气室支架总成(右) 1
4 QT410X180X520-3502051 凸轮轴(左) 1 易损件
4 QT410X180X520-3502052 凸轮轴(右) 1 易损件
5 3502N-064 上回位弹簧 2 易损件

6 3502N-065 下回位弹簧 2 易损件
7 3502N02-185 后制动蹄带衬片总成 2 易损件
8 3502N02-085 后制动蹄带衬片总成 2 易损件
9 3502N02-105 制动蹄衬片 8
10 Q4640620 铆钉 60
11 3502N04-025 后底板总成(左) 1
11 3502N04-125 后底板总成(右) 1
12 3502N02-021B 防尘罩总成 2
QT410X220Z2-3502010 后制动器总成(左) 1 包含5-12
QT410X220Z2-3502020 后制动器总成(右) 1 包含5-12