D38-000-662+B turbocharger TD07S 49187-03250

Description

D38-000-662+B turbocharger TD07S 49187-03250

3501N-106 铆钉
3501N-118 制动蹄滚轮轴卡环
3501N-108-A 回位弹簧固定销
1419330015601 左转向臂
1419330015701 右转向臂
1419330013421 前左气室支架
1419330013431 前右气室支架
EQ153-3202010 前制动蹄铁带摩擦片总成(一)
EQ153-3202110 前制动蹄铁带摩擦片总成(二)
EQ153-3001014A 转向节销
1419330003411 前左制动器总成
1419330003511 前右制动器总成
YH10190047001 阻尼止推轴承
1419330103411 前左制动底板带衬套总成
1419330103511 前右制动底板带衬套总成
1419330603401 前防尘罩
1312830003014 转向横拉杆总成