D0702-1118100 D0702-1118100-502 YUCHAI turbocharger 808369-5006S 4D125-20

Description

D0702-1118100 D0702-1118100-502 YUCHAI turbocharger 808369-5006S 4D125-20

1 QT3108-3502205 调整臂总成(左) 1 易损件
1 QT3108-3502210 调整臂总成(右) 1 易损件
2 QT3108D35-3519010 制动气室总成(左) 1 易损件
2 QT3108D35-3519020 制动气室总成(右) 1 易损件
3 QT3108D4-3502043 气室支架总成(左) 1
3 QT3108D4-3502044 气室支架总成(右) 1
4 QT410X180X520-3502051 凸轮轴(左) 1 易损件
4 QT410X180X520-3502052 凸轮轴(右) 1 易损件
QT410X220Z2-3502010 后制动器总成(左) 1 含序号5-12
QT410X220Z2-3502020 后制动器总成(右) 1 含序号5-12
5 3502N-064 上回位弹簧 2
6 3502N-065 下回位弹簧 2
7 3502N02-185 后制动蹄带衬片总成 2
8 3502N02-085 后制动蹄带衬片总成 2
9 3502N02-105 制动蹄衬片 8
10 Q4640620 铆钉 60
11 3502N04-025 后底板总成(左) 1

11 3502N04-125 后底板总成(右) 1
12 3502N02-021B 防尘罩总成 2

1 AZ9150330422 后桥总成 1
2 后桥壳总成 1
3 CF2400-05D-006 螺塞-油面孔 1
4 CF2400-05D-600 组合垫圈-螺塞 1
5 CF2400-05-200 通气塞总成 1
6 CF2402-05-000/K5 差减速器总成 1
7 Q1231469TF3 螺栓 4
8 Q341B14 螺母 4
9 Q151B1440-OH1 螺栓 10
10 Q40514 重型弹簧垫圈 14
11 CF2400-05D-600 组合垫圈-螺塞 1
12 CF2400-05D-500 螺塞-放油孔 1