BK3Q6K682PC FORD turbocharger 787556-5016S Transit 300 | TDCi

Description

BK3Q6K682PC FORD turbocharger 787556-5016S Transit 300 | TDCi

DC7J110TJ-045
AZ9003326420
AZ2229036004
DC7J110T-056
DC7J120T-060
DC7J120T-058
DC7J120T-052
DC7J120T-051
DC7J120T-054
DC7J120T-055
DC7J120T-057
DC7J120TJ-048
AZ9003326425
AZ9003990120
1700N-063/064
1700N-066/067
Q43155
中间轴总成
中间轴前轴承
中间轴前挡圈
中间轴常啮合齿轮
中间轴隔套
中间轴六档齿轮
中间轴五档齿轮
中间轴四档齿轮中间轴
二轴中间轴后轴承
止动环(120/129.7)
中间轴调整垫圈
中间轴调整垫圈
轴用弹性挡圈

1700N-430
1700N-086
DC7J120T-082
1700N-092
AZ2229056003
滚针轴承
隔套
倒档常啮合齿轮
倒档轴
O 形圈

DC7J110T51-210
1700N-213
DC7J120T-262
DC7J120T-206A
DC7J120T-202A
AZ2229226001
DC7J110T-272
DC6J90TA-271
DC6J90TA-263
DC7J120TZ-201
DC7J120T-201A
AZ9003906001
Q966143
DC6J90TA-253
DC7J120T-251
DC7J120T-261
AZ2212220305
上盖总成
塞片
一倒档变速叉
一倒档变速叉轴
一倒档转换导块
内六角锥堵
六七档变速叉
五六档变速叉轴
三四档导块
倒档导块
倒档变速叉轴
联锁圆柱销
钢球
一二档导块
二三档变速叉轴
四五档变速叉轴
转换摇臂轴