A3533-1118100A-135-01 YUCHAI turbocharger 775898-5006S

Description

A3533-1118100A-135-01 YUCHAI turbocharger 775898-5006S

535-6000A1 上盖总成
1 Q72120 塞片 3
2 1700.01-271 四、五档变速叉轴 1
3 1700.05-261 二、三档变速叉轴 1
4 1700.01-251 一倒档变速叉轴 1
5 535-6021A3 变速器上盖 1
6 1700.01-253 一倒档导块 1
7 Q50512150 钢丝锁线 2
8 1700C-254 变速叉止动螺栓 4
9 WB150B0835 螺栓 6
10 Q40308 弹簧垫圈 8
11 1700.01-214 上盖垫密片 1
12 WB150B0825 螺栓 2
倒车灯开关总成 1
铝垫片(N-471) 1
14 1700D5-215-D203 螺塞 1
15 Q966095 钢球 5
16 1700.01-292 联锁圆柱销 2
17 1700.01-291 锁止变速叉轴弹簧 3
18 Q966075 钢球 3
19 541-6473 四、五档变速叉 1
WTB14X26X15A1 换档拨块 2
WTM16X38 拨叉支撑销 2
Q41816 波形弹性垫圈 2
20 1700.05-262 二、三档变速叉 1
21 1700.01-252 一倒档变速叉 1
22 535-6475A1 四五档导块 1
WK-43

1 WB150B1025S 六角头螺栓(带胶) 6
2 1700J-028 倒档检查孔盖板 1
3 / 1
4 Q62204 六角头锥形磁性螺栓 1
5 535-0021A1 主箱壳体 1
6 WB614B04 六角锥形螺塞 1
7 Q5221020 圆柱销 2
8 Q2140520 十字盘头螺栓 1
Q340B05 螺母 1
9 / 1
10 / 1
11 / 1
12 WTC18X24-525A1 车速传感器 1
13 530-151A6 第二轴轴承盖 1
14 WBTCL50X70X12 骨架油封 1
15 520-3922A5 突缘螺栓 4
16 530-172B8 突缘 1
17 530-816A 突缘锁紧螺母 1
18 Q40310(镀锌) 弹簧垫圈 8
19 WB150B1025S 六角头螺栓(带胶) 8
20 WTS10×7(M12螺纹) 橡胶堵塞(530新) 12
21 WTS8.5×7(M10螺纹) 橡胶堵塞(530新) 3
22 530-216B 吊勾 2