8348150007 WEICHAI turbocharger 834815-5007S

Description

8348150007 WEICHAI turbocharger 834815-5007S

1 240305906 螺栓-后半轴后轮毂 16
2 Q40316 弹簧垫圈-后半轴后轮毂 16
3 QT3108D74-2403051 后桥半轴 2
4 Q150B0612 螺栓-调整螺母 6
5 Q40306 弹垫-调整螺母 6
6 240204903 锁紧垫圈-后轮毂轴承螺母 2
7 240204203 外调整螺母-后轮毂轴承 2
8 310404111 后桥油封座圈 2
9 7517E 后轮毂外轴承 2
10 Q30022F3 后轮胎螺母 16
11 310402133A 后轮胎螺栓 16
12 QT410D24-3104011 后轮毂 2
13 7518E 后轮毂内轴承 2
14 310404016 后轮毂油封总成 2
15 QT3108D74-3502161 后制动鼓 2
16 Q341B20 轮胎内螺母 16
17 240305302 半轴油封 2
18 QT3108D35-2401020 后桥壳总成 1
19 / /
20 / /
21 Q151B1640TF2 螺栓-后桥壳与制动背板连接 24
22 弹簧垫圈
23 Q151B1430 螺栓-桥壳盖 14
24 Q151B1440 螺栓-后桥壳、主减速器壳 10
24 240304403 螺栓-后桥壳、主减速器壳 4
25 240111303 加油塞 1
26 QT3108D2-2401040 桥壳盖 1
27 Q62104 放油塞 1
28 QDT2401068 通气塞总成 1
29 Q151B1435TF2 螺栓-紧固气室支架 6
30 Q40314 弹簧垫圈-紧固气室支架螺栓 6

QT3108D52-2402000 后桥主减速器及差速器总成
1 / 此件所属序号9
2 240301702 差速器总成 1
3 Q150B1020 螺栓-止动片用 4
4 Q40310 弹簧垫圈 4
5 240303315 止动片-差速器轴承调整螺母 2
6 / 此件所属序号9
7 Q40522 弹簧垫圈 4
8 / 此件所属序号9
9 240201019 后桥主减速器壳总成 1
10 240204841-44 主动齿轮轴承座垫片 选装
12 / 主动锥齿轮总成 1
13 Q40514 弹簧垫圈 8

1 Q5006350 开口销 1
2 QT3108D2-2402054 自锁螺母 1
3 240203905 平垫圈 1
5 QT3108D42-2402050 主动齿轮接盘总成 1
7 240204012 主动齿轮油封总成 1
8 31311 主动齿轮外轴承 1
9 240204613 轴承座-主动锥齿轮 1
10 240203845-1-9 调整垫片-主动齿轮隔套 选装
11 240203713 主动齿轮隔套 1
12 31314 主动齿轮内轴承 1
13 QT3108D52-2402021/22 后桥主/从动齿轮 1
14 NUP2207 圆锥滚子轴承-主动锥齿轮 1