7005070C2 turbocharger 821142-5001S COMMON rail GT20

Category: Tag:

Description

7005070C2 turbocharger 821142-5001S COMMON rail GT20

Q43125 轴用弹性挡圈
6312N 向心球轴承
Q433130 压扁钢丝挡圈
QDT2511105-LB 差速锁锁环
QDT2511106-LB 差速锁销
QDT2510061-LB 轴间差速器壳垫片
QDT2510032-LB 半轴齿轮(前)
QT295S82-2510032(升级状态) 半轴齿轮(前)
QDT2510066-LB 半轴齿轮(前)垫片(4.7mm)
QDT2510067-LB 半轴齿轮(前)垫片(4.85mm)
QDT2510068-LB 半轴齿轮(前)垫片(5.0mm)
QT295S82-2503091(升级状态) 差速器十字轴
QDT2510059-LB 半轴齿轮(后)
QT295S82-2510059(升级状态) 半轴齿轮(后)
QT295S82-2510072 半轴齿轮(后)垫片(3.7mm)
QT295S82-2510073 半轴齿轮(后)垫片(3.85mm)
QT295S82-2510074 半轴齿轮(后)垫片(4.0mm)
QDT2403011-LB 行星齿轮
300S1-2510012(升级状态) 行星齿轮
QDT2403151-LB 行星齿轮垫片
QT295S82-2403058(升级状态) 行星齿轮垫片
ZL300S1-2510013(升级状态) 衬套-轴间行星齿轮
QT295S82-2510058(升级状态) 垫片-轴间行星齿轮
Q151B1480TF2 六角头螺栓
6019-Z 向心球轴承
Q43195F3 轴用钢丝挡圈
QDT2510300-LB 轴间差速器壳总成
QT295S82-2510300(升级状态) 轴间差速器壳总成