628DB1118001A CAMC turbocharger 813185-5008S P312

Description

628DB1118001A CAMC turbocharger 813185-5008S P312

2 W3104045B01D WG9525320837 轮毂油封 件 1 1
3 30621 WG9525320823 内轴承 件 1 1
4 Q361B20 \ 螺母 件 10 10
5 SQ3502075A20D WG9525320827 制动鼓 件 1 1
6 SQ3104011A20D WG9525320826 轮毂 件 1 1
7 32217 WG9525320821 外轴承 件 1 1
8 SQ3104051A20D WG9525320803 车轮螺栓 件 10 10

1 QDT2403063 QDT2403063 半轴螺栓 件 16 16 16 16 16 16
3 QDT2403065 QDT2403065 后桥半轴 件 2 2 2 2 2 2
4 QDT2403064 QDT2403064 衬垫-后桥半轴 件 2 2 2 2 2 2
5
CQ1500816 CQ1500816 螺钉 件 6 6 6 6 6 6
Q40306 \ 弹簧垫圈 件 6 6 6 6 6 6
6 QDT2401081A01 QDT2401081A01 锁片 件 2 2 2 2 2 2
7 QDT2401076A01 QDT2401076A01 调整螺母-轮毂轴承 件 2 2 2 2 2 2
8 QDT3104030 QDT3104030 后轮毂外轴承总成 件 2 2 2 2 2 2
9 Q30022F3 Q30022F3 车轮螺母与垫圈总成 件 20 20 20 20 20 20
10
QDT3502010B QDT3502010B 后制动器总成(右加宽) 件 2 2 2 2
QT435D6-3502101 WG7115540004+001 后制动器总成 件 2 2
11
QT435S286-3530010 AZ9525320147 后制动气室 件 2 2 2 2
QT435S815-3530010 WG7115550205+003 制动气室总成 件 2 2
12 3104045-4EB1 3104045-4EB1 后轮毂油封总成 件 2 2 2 2 2 2
13 QDT3104075D QDT3104075D 后油封座圈 件 2 2 2 2 2 2
14 QDT2401090 QDT2401090 半轴油封总成 件 2 2 2 2 2 2
15
Q40316 \ 弹簧垫圈 件 24 24 24 24 24 24
Q151B1630TF2 \ 制动底板螺栓 件 24 24 24 24 24 24
16
QT435S294-2501000 AZ9525320148 中桥壳总成 件
QT435S662-2501000 WG9525320287 中桥壳总成 件 1 1 1
QT435S815-2501000 WG9525322213 中桥壳总成 件 1 1
QT435S1129-2501000 WG7115540766 +001 中桥壳总成 件 1
QT435S782-2502000 WG7115540204 +001 中桥主减速器总成 (I=4.111)
件 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择
QT435S500-2502000 AZ9525320210 中桥主减速器总成 (I=4.875)
QT435S504-2502000 AZ9525320211 中桥主减速器总成 (4.444)
QT435S612-2502000 WG7115540216+001 中桥主减速器总成 (5.143)
QT435S512-2502000 AZ9525320213 中桥主减速器总成 (5.571)
QT435S516-2502000 AZ9525320214 中桥主减速器总成 (6.166)
QT435S948-2502000 WG9525320286 中桥主减速器总成 (3.909)
18
QT300S0-2401063 WG7115500011+007 螺栓-紧固减速器壳 件 8 8 8 8 8 8
QT440SH0-2401063 WG7115500011+009 螺栓-紧固减速器壳 件 3 3 3 3 3 3
QDT2401063 QDT2401063 密封双头螺栓 件 3 3 3 3 3 3
19
Q40314 \ 弹簧垫圈 件 3 3 3 3 3 3
Q341B14 \ Ⅰ型六角螺母 件 3 3 3 3 3 3
20 QDT2502167 QDT2502167 纸垫-后油封座 件 1 1 1 1 1 1
21 QDT2502166 QDT2502166 油封座-输出端 件 1 1 1 1 1 1
22 Q40312 \ 重型弹簧垫圈 件 取消 取消 取消 取消 取消 取消
23 Q151B1235TF2 \ 螺栓 件 6 6 6 6 6 6
24 QDT2502174 QDT2502174 球轴承 件 1 1 1 1 1 1
25 QDT2502170 QDT2502170 油封总成-输出端 件 1 1 1 1 1 1
27
QDT2502176QT QDT2502176QT 突缘-贯通轴(8孔) 件
QT435S294-2502170 AZ9525320215 突缘-贯通轴(小端面) 件 1 1 1 1 1 1
28 QDT2402069 QDT2402069 O形圈 件 1 1 1 1 1 1
29 QDT2502071 QDT2502071 平垫圈-输入端突缘 件 1 1 1 1 1 1
30 Q500B6350 WG7115540204+002 开口销 件 3 3 3 3 3 3
31 QDT2402072A01 QDT2402072A01 自锁螺母 件 1 1 1 1 1 1

QT435S294-2501000 AZ9525320148 中桥壳总成 件
QT435S662-2501000 WG9525320287 中桥壳总成 件 1 1 1
QT435S815-2501000 WG9525322213 中桥壳总成 件 1 1
QT435S1129-2501000 WG7115540766+001 中桥壳总成 件 1
2 Q62104 Q62104 方槽锥形磁性螺塞 件 1 1 1 1 1 1
3 CQ34114 CQ34114 螺母-紧固柱销用 件 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配
4 Q151B1445 \ 螺栓-紧固滑板 件 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配
5 QDT2401044 QDT2401044 中桥滑板 件 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配
6 Q40314 \ 弹簧垫圈 件 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配 未匹配
7 QT459S8-2401080 WG7115500011+008/1 通气塞总成 件 1 1 1 1 1 1