618DA1118001A CHAOYANG turbocharger 820613-5002S P310

Description

618DA1118001A CHAOYANG turbocharger 820613-5002S P310

1 2507050-52 WG7115540204+003 轴间差速器及外壳总成 件 1 1 1 1 1 1
2
Q151B1235 \ 螺栓-紧固圆柱齿轮外壳 件 8 8 8 8 8 8
Q151B1270 \ 螺栓-紧固圆柱齿轮外壳 件 2 2 2 2 2 2
3 Q40312 \ 重型弹簧垫圈 件 6 6 6 6 6 6
4 Q500B6350 WG7115540204+002 开口销 件 3 3 3 3 3 3
5 QDT2502513 QDT2502513 六角开槽螺母 件 1 1 1 1 1 1
6 QDT2502512 QDT2502512 平垫圈-惰轮螺母 件 1 1 1 1 1 1
7 QDT2502584 QDT2502584 盖板总成螺栓 件 4 4 4 4 4 4
8 Q40310 \ 弹簧垫圈 件 17 17 17 17 17 17
9 QDT2502144 QDT2502144 盖板-圆柱齿轮外壳(带泵用) 件 1 1 1 1 1 1
10 30310 AZ9525320156 轴承 件 1 1 1 1 1 1
11 QDT2502506 QDT2502506 惰轮 件 1 1 1 1 1 1
12 QDT2502509 QDT2502509 隔套-惰轮轴承 件 1 1 1 1 1 1
13 30310 AZ9525320156 轴承 件 1 1 1 1 1 1
14 QDT2502507 QDT2502507 惰轮轴 件 1 1 1 1 1 1
15 QDT2502110 QDT2502110 中桥主减速器壳总成 件 1 1 1 1 1 1
16 QDT2502063 QDT2502063 贯通轴 件 1 1 1 1 1 1
19
QT435D156-2403000 WG7115550205+009 后桥差速器总成 4.44
件 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择
QT435D9-2403000 WG7115550205+010 后桥差速器总成 4.875
QT435D59-2403000 WG7115550205+011 后桥差速器总成 5.143
QT435D1-2403000 WG7115550205+012 后桥差速器总成 5.571
QT435D0-2403000 WG7115550205+013 后桥差速器总成 6.166
QT435D126-2403000 WG7115550205+014 后桥差速器总成 6.33
QT435S0-2403000 WG7115550205+015 后桥差速器总成 6.5
QT435D161-2403000 WG7115550205+016 后桥差速器总成 6.833
QT435D567-2403000 WG7115550205+017 后桥差速器总成 4.111
QT435D630-2403000 WG7115550205+018 后桥差速器总成 3.909
20 QDT2402381 QDT2402381 调整螺母 件 2 2 2 2 2 2
21 QT435S286-2511000 AZ9525320157 轴间差速锁总成 件 1 1 1 1 1 1
22 QDT2504029 QDT2504029 衬垫-气缸座 件 按需 按需 按需 按需 按需 按需
23 QDT2501064 QDT2501064 啮合套 件 1 1 1 1 1 1
26 QDT2502143/051 AZ9525320158 主动圆柱齿轮总成 件 1 1 1 1 1 1
25 32216 AZ9525320206 锥轴承 件 2 2 2 2 2 2
26 QDT2502143 QDT2502143 主动圆柱齿轮 件 1 1 1 1 1 1
27 32216 AZ9525320206 锥轴承 件 2 2 2 2 2 2
24
QT435S126-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (4.44)
套 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择
QDT2502025B 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (4.875)
QT435S1-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (5.143)
QT435S2-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (5.571)
QT435S3-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (6.166)
QT435S5-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (6.5)
QT435S6-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (6.833)
QT435S649-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (4.111)
QT435S763-2502025 按总成调件,不拆分 中桥主动锥齿轮 (3.909)
未编

QDT2502147 QDT2502147 轴承座-主动圆柱齿轮 件 1 1 1 1 1 1
29 QDT2502102 QDT2502102 圆柱齿轮壳-中桥主减速器 件 1 1 1 1 1 1
30 Q151B1235 \ 螺栓-紧固圆柱齿轮外壳 件 8 8 8 8 8 8
31 Q40312 \ 重型弹簧垫圈 件 6 6 6 6 6 6
32 Q151B1270TF2 \ 螺栓 件 2 2 2 2 2 2
33 QDT2502605 QDT2502605 齿轮泵总成 件 1 1 1 1 1 1
34 Q619B02 WG7115540204+005 内六角锥形螺塞 件 4 4 4 4 4 4
QDT2502515 QDT2502515 滤油器总成 件 1 1 1 1 1 1
Q150B0820 \ 螺栓-紧固滤油器 件 2 2 2 2 2 2
3506328-X117B 3506328-X117B 中桥管路支架 件 1 1 1 1 1 1
CQ61803 CQ61803 螺塞-后桥外壳盖 件 2 2 2 2 2 2

1 32218 AZ9525320159 差速器轴承总成 件 2 2 2 2 2 2
2 QDT2402356 WG7115500011+024 螺栓-从动锥齿轮 件 12 12 12 12 12 12
3
QDT2402315A QDT2402315A
锥齿轮差速器壳总成 (加
厚)(3.909、4.111、4.444、
套 按速比选择
1 1 1 1 1
QDT2402315 QDT2402315
锥齿轮差速器壳总成 (5.143、
5.571、6.166)
4
QT435D19-2403007 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=4.44)
套 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择 按速比选择
QDT2402026B 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=4.875)
QT435D1-2402026 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=5.143)
QT435D2-2402026 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=5.571)
QT435D3-2402026 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=6.166)
QT435D5-2402026 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=6.5)
QT435D6-2402026 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=6.833)
QT435D630-2402026 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=3.909)
QT435D567-2402026 按总成调件,不拆分 后桥从动锥齿轮 (I=4.111)
5 QDT2402336 QDT2402336 支承垫圈-半轴齿轮 件 2 2 2 2 2 2
6 QT435D2-2403001 QT435D2-2403001 半轴齿轮 件 2 2 2 2 2 2
7 QDT2402346 QDT2402346 支承垫圈-行星齿轮 件 4 4 4 4 4 4
8 QT435D2-2403003 QT435D2-2403003 行星齿轮 件 4 4 4 4 4 4
9 QDT2402331 QDT2402331 十字轴-锥齿轮差速器 件 1 1 1 1 1 1
11 Q1811680 \ 螺栓-紧固差速器壳 件 12 12 12 12 12 12