5227740 w060600000 gear pump cbg2040 SEM PARTS

Category: Tag:

Description

5227740 w060600000 gear pump cbg2040 SEM PARTS

5L5V-2443 皮带
M14X40 螺栓
FL28.12.18-06 轴端挡圈
FL28.12.18-05 中间轴皮带轮
FL30.12.10.1 切割器动刀装配
FL28.42-02 右半轴
FL28.42-03 左半轴
FL28.12.3 小拨禾轮张紧轮装配
FL28.12.26 大拨禾轮张紧轮装配
FL28.12.10-01 刀头摩擦片
FL28.12.10-05 刀头调整垫
G2-124112A 刀头压刃器
FL28.10.2 压刃器铆合
FL28.10-03 调整垫
FL28.10-02 摩擦片
GB/T12-1988 螺栓M10x30
FL28.23.2 张紧轮总成
FL28.31.1.9 传动轮装配
FL28.41.1.2 万向节
FL28.41.1.3 中间轴装配
FL28.41.1.5 张紧轮拉茎杆装配
FL28.31.1.28-01 润滑油管接头
GB/T6171-2000 螺母M10X1
GB/T1152-1989 油杯M6
FL28.31.1.28-02 润滑油管(左一)
FL28.31.1.28-03 润滑油管(左二)
FL28.31.1.28-04 润滑油管(左三)
FL28.31.1.28-05 润滑油管(左四)
FL28.31.1.28-06 润滑油管五
FL28.31.1.28-12 润滑油管(左六)
FL28.31.1.28-13 润滑油管(右六)
JB/T982-1997 组合密封垫圈10
FL28.31.1.28-10 润滑油管(右四)
FL28.31.1.28-09 润滑油管(右三)
FL28.31.1.28-08 润滑油管(右二)
FL28.31.1.28-07 润滑油管(右一)
FL28.41.3.1 方管焊合
FL28.41.3-02 万向节连接座
GB/T77-2000 内六角平端紧定螺母M8x12
FL28.41.3-03 17尺三排链轮
GB/T893.1-2000 孔用弹性挡圈110
GB/T276-94 轴承6310-2RS
GB/T1096-2003 平键14×80
FL28.41.3-01 中间轴一
GB/T1565-1979 钩头契键14×110
FL28.41.3.2 带轮装配
FL28.27.9.1 组合仪表(2014款)
中央电器盒(2014款)
FL28.12.4 左调解张紧轮装配
FL28.31.27 三槽张紧轮