4L22BZ-08010 turbocharger HP50Z4501-12-1

Description

4L22BZ-08010 turbocharger HP50Z4501-12-1

AZ9725930701 前防钻保护架总成(标准保险杠用)
AZ9725930708 保险杠前支架(左)
AZ9725930702 保险杠前支架(右)
AZ9725930704 标准保险杠下支架总成
AZ9725930706 上车踏板支架总成
WG1642240101 HOWO保险杠总成
WG9719720015 左前组合灯总成
WG9719720016 右前组合灯总成
WG1642240103 左内堵盖
WG1642240104 右内堵盖(与左件对称)
WG1642240105 左外堵盖
WG1642240106 右外堵盖(与左件对称)
WG1642240111 左下踏板
WG1642240112 右下踏板(与左件对称)
WG1642240113 左下踏板防滑板
WG1642240114 右下踏板防滑板(与左件对称)
AZ9725930711 踏板支架总成
AZ9725930710 支撑板
WG1641240114 右下踏板(与左件对称)
WG1641240113 左下踏板
WG1641240115 左下踏板防滑板
WG1641240116 右下踏板防滑板(与左件对称)
AZ9725930067 固定拉板(左)
AZ9725930068 固定拉板(右)
WG1642230105 左前翼子板前段总成
WG1642230106 右前翼子板前段总成(与左件对称)
WG1642230110 右防滑板(与左件对称)
WG1642230109 左防滑板
WG1642230121 左连接支架
WG1642230122 右连接支架
WG1642230107 左前翼子板后段总成
WG1642230108 右前翼子板后段总成
WG1641230051 左前翼子板后段总成
WG1641230052 右前翼子板后段总成(与左件对称)
WG1641230053 后挡板
WG1641230054 后挡板左支架总成
WG1641230055 右连接支架
WG1642230103 左后翼子板
WG1642230104 右后翼子板(与左件对称)
WG1642230112 后翼子板加强板
WG1642230111 后翼子板缓冲衬层
WG9719720017 左侧转向灯
WG9719720018 右侧转向灯
WG1644870051 带装饰栅格的右下导流板
WG1644870052 下导流板(左)
AZ1644100005 高顶驾驶室本体(改进后前悬新前围)带车门
AZ1641100003 短驾驶室本体带车门(改进前悬新前围)
AZ1642100006 长驾驶室本体带车门(改进前悬新前围)
WG1642620011 左地板垫(驾驶室抬高114.5)
WG1642161217 转向柱下护罩
AZ1642161064 仪表台横梁焊接总成
WG1642620013 左隔热地板垫(驾驶室抬高114.5)
WG1644171011 HOWO高顶总成(右置车)(无扬声器安装孔)
WG1630840322 操纵面板总成
AZ9725360023 HOWO组合踏板总成
AZ9725360024 HOWO组合踏板操纵总成(带离合器制动)
WG9725584031 过线盒体
WG9725584032 过线盒盖
AZ9719770047 橡胶过孔护圈(Φ50)
WG9725780001 MP3汽车收放音机