2840685 CUMMINS turbocharger 843881-5005Y ISF 2.8L

Description

2840685 CUMMINS turbocharger 843881-5005Y ISF 2.8L

QDT3502105A1 制动摩擦片
QDT3502093 衬套-后制动蹄
QDT3502101A1 制动蹄
QDT350103-102 滚轮轴-制动蹄
3501408-4E 螺钉-紧固摩擦片用

QDT3104015DA01 后轮毂
30621 后轮毂内轴承
ZL3104051B116-F-2 柱螺栓-后轮毂
QT457D1-3104059 螺母-紧固后制动鼓

QDT2403063 后桥半轴螺栓
QDT2403065 后桥半轴
QDT2403064 衬垫-后桥半轴
Q150B0816 止动螺钉
Q40306 弹簧垫圈
QDT2401081A01 锁片
QDT2401076A01 调整螺母-轮毂轴承
32217 后轮毂外轴承总成
ZL3104051B116-F-2 柱螺栓
Q30022F3 车轮螺母与垫圈总成
QT435D6-3502101 制动器总成(后右加宽)
QT435S286-3530010 左制动气室
30621 后轮毂内轴承总成
3104045-4EB1 后轮毂内油封总成
QDT3104075D 后油封座圈
QDT2401090 半轴油封总成
Q40316 弹簧垫圈
Q151B1630TF2 六角头螺栓–细牙
QT435S286-2401000 后桥壳总成
QT435S906-2402000 后桥主减速器总成4.111
QT435S273-2402000 后桥主减速器总成4.444
QT435S271-2402000 后桥主减速器总成4.875
QT435S274-2402000 后桥主减速器总成5.143
QT435D1-2402000 后桥主减速器总成5.571
QT435S320-2402000 后桥主减速器总成6.166
Q341B14 螺母
QT300S0-2401063 螺栓-紧固减速器用
QT440SH0-2401063 螺栓-紧固减速器用
Q40314 弹簧垫圈
QDT2401063 螺栓-紧固减速器用
QT459S8-2401080 通气塞总成
ABS系统