24C1667 LIUGONG LIFT DEVICE 24C0034

Description

24C1667 LIUGONG LIFT DEVICE 24C0034

1 1B18054100039 塑料膨胀螺钉总成 3 A 6
2 1B18054100408 左后侧围下饰板 3 A 1
3 1B18054100404 右前立柱护板 3 A 1
4 1B18061200337 塑料卡扣 3 A 4
5 1B18051200073 堵盖(Φ30) 2 B 2
6 1B18054100001 登车扶手 3 A 2
7 1B18054100091 密封膜I 2 A 6
8 1B18054100403 左前立柱护板 3 A 1
9 1B18054100409 右后侧围下饰板 3 A 1
10 1B18054100002 乘客拉手 3 A 1

1 1B18061201053 左前车门玻璃泥槽 3 A 1
2 1B18061201054 右前车门玻璃泥槽 3 A 1
3 1B18061200060 左前车门前侧条总成 3 A 1
4 1B18061200061 右前车门前侧条总成 3 A 1
5 1B18061200038 前车门框条 3 A 1
8 1B18061201041 左前车门外装饰胶条 3 A 1
9 1B18061201042 右前车门外装饰胶条 3 A 1
12 1B18061200065 堵盖 3 A 1
13 1B18061201343 左前车门内装饰胶条 3 A 1
14 1B18061201344 右前车门内装饰胶条 3 A 1
15 1B18061201034 左前车门密封条总成 3 A 1
16 1B18061201035 右前车门密封条总成 3 A 1
17 1B18061200140 防雨帘罩I 3 A 1
20 1B18061201066 左前车门玻璃总成 3 A 1
21 1B18061201067 右前车门玻璃总成 3 A 1
24 1B18061201417 左前车门内饰板总成(手动) 3 A 1
25 1B18061201418 右前车门内饰板总成(手动) 3 A 1
26 1B18061200116 圆形缓冲垫 3 A 1
27 1B24957200015 塑料螺母-导轨 3 A 2
32 1B24951200041 塑料螺母 2 A 4
37 1B18061200102 限位器罩 3 A 1
38 1B18061201415 左前车门支撑扶手 3 A 1 Not marked in the
drawing
39 1B18061201093 左前车门玻璃后导槽总成 3 A 1 Not markde in the
drawing
40 1B18061200095 前车门玻璃后导槽胶条 3 A 1 Not markde in the
drawing
41 1B18061200172 左前车门限位器总成 3 A 1 Not marked in the
drawing
42 1B18061201425 右前车门支撑扶手 3 A 1 Not marked in the
drawing
43 1B18061201094 右前车门玻璃后导槽总成 3 A 1 Not marked in the
drawing

44 1B18061200095 前车门玻璃后导槽胶条 3 A 1 Not marked in the
drawing
45 1B18061200116 圆形缓冲垫 3 A 1 Same with 26
46 1B18061200065 堵盖 3 A 1 Same with 12
47 1B18061200038 前车门框条 3 A 1 Same with 5
48 1B24957200015 塑料螺母-导轨 3 A 2 Same with 27
49 1B18061200141 防雨帘罩II 3 A 1 Same with 17
50 1B18061200173 右前车门限位器总成 3 A 1 Not marked in the
drawing
51 1B18061200102 限位器罩 3 A 1 Same with 37
52 1B18054100091 密封膜I 2 A 2 Not marked in the
drawing
53 L0610160077A0 左侧车门下挡板 2 A 1 Not marked in the
drawing
54 L0610160078A0 右侧车门下挡板 2 A 1 Not marked in the
drawing
55 1B18061200115 塑料卡扣 3 B 2 Not marked in the
drawing
56 1B18061201049 左前车门外装饰板总成 3 A 1 Not marked in the
drawing
57 1B18061200115 塑料卡扣 3 B 2 Not marked in the
drawing
58 1B18061201050 右前车门外装饰板总成 3 A 1 Not marked in the
drawing
59 L0610182003A0 左前车门T型堵盖 2 A 1 Not marked in the
drawing
60 L0610182004A0 右前车门T型堵盖 2 A 1 Not marked in the
drawing
61 L0610182005A0 前车门方型堵盖 2 A 2 Not marked in the
drawing

1 1B18061400011 左前车门玻璃升降器总成 3 A 1
2 1B18061400021 右前车门玻璃升降器总成 3 A 1
4 1B18061400042 升降器摇把手总成 3 A 2

1 L0610150285A0 左前车门锁总成 3 B 1
2 1B18061500008 塑料卡扣 4 A 10
3 1B18061500017 车门锁按钮 4 A 2
4 1B18061501018 左前车门锁竖拉杆 4 A 1
5 1B18061501028 右前车门锁竖拉杆 4 A 1
6 1B18061501012 左前车门锁锁体总成 4 A 1
7 1B18061501022 右前车门锁锁体总成 4 A 1
9 L0610150286A0 右前车门锁总成 3 B 1
10 1B18061500005 锁芯总成 4 A 2
12 1B18061500036 左前车门锁外扣手总成 4 A 1
13 1B18061500046 右前车门锁外扣手总成 4 A 1
14 1B18061500303 左车门锁内扣手总成 4 A 1
15 1B18061500304 右车门锁内扣手总成 4 A 1
18 L0610150046A0 点火锁锁芯总成 4 A 1