24C0804 LIFT SET GENUINE LIUGONG PARTS

Description

24C0804 LIFT SET GENUINE LIUGONG PARTS

1 1B18037500017 12V小继电器 2 A 6
2 1B18037500010 12V继电器 2 A 4
3 1B18037500012 12V三合一控制器 3 A 1

1 L050001017PA0 白车身调整总成 2 C 1
2 1B18054000002 右侧围焊接总成 4 D 1
3 1B18053000029 前围焊接总成 4 A 1
4 L0500700044A0 前风窗上横梁总成 4 A 1
5 1B18051000477 地板焊接总成 4 D 1
6 1B18057000001 顶盖焊接总成 4 A 1
7 1B18054000001 左侧围焊接总成 4 B 1
8 1B18056000019 后围焊接总成 4 A 1

9 1B20061000102 右前车门板装配总成 3 A 1
10 1B18061000047 前车门开门拉手支架 4 A 2
11 1B20061001104 右前车门焊接总成 4 A 1
12 1B20061000101 左前车门板装配总成 3 A 1
13 1B20061001103 左前车门焊接总成 4 A 1
14 1B18053000034 右前围侧板总成 3 A 1
15 1B18053000033 左前围侧板总成 3 A 1
16 1B18061000048 左前车门铰链总成 3 A 2
17 1B18061000058 右前车门铰链总成 3 A 2

18 1B18051000063 安全带安装支架总成 3 C 1
19 1B18053000036 右前大灯下装饰板总成 3 A 1
20 1B18051000183 换档操纵孔盖板总成 3 B 1
21 1B18053000035 左前大灯下装饰板总成 3 A 1
22 1B18054000110 左仪表板骨架安装支架总成 3 A 1
23 1B18054000120 右仪表板骨架安装支架总成 3 A 1
24 1B18054000121 仪表板侧边连接支架 3 A 2
25 1B18054001108 右转向灯侧支架 3 A 1
26 1B18054001107 左转向灯侧支架 3 A 1

1 1B18050200350 翻转机构总成(单排) 3 A 1
3 1B17850200079 挡圈 4 A 2
4 1B18050200040 限位板总成 4 A 1
5 1B18050200352 右前支座总成 4 A 1
9 1B18050200016 扭杆弹簧(单排) 4 A 1
10 1B18050200050 前支撑横梁总成 4 C 1
11 L0502020005A0 支撑臂垫片 3 A 6
14 1B18050200351 左前支座总成 4 A 1

17 1B20050200080 拉手总成 3 A 1
18 1B18050200201 锁止机构总成 3 A 1
19 1B18050200210 右锁体总成 4 A 1
20 1B18050200211 托架总成 4 A 2
28 1B18050200214 长拉杆总成 4 A 1
29 1B18050200223 连接板 4 A 1
31 1B18050200209 左锁体总成 4 A 1
32 1B18050200207 短拉杆 4 A 1
33 1B18050200202 操纵机构总成 4 A 1
34 1B18050200030 撑杆总成 3 A 1
37 1B18050100121 右车身固定支架总成 3 C 1
40 1B18050100120 左车身固定支架总成 3 B 1

1 L0505010102A0 奥铃前标 2 A 1
2 L0505010099A0 “FOTON”字样 2 A 1
3 L0505010302A0 “TX6511”字样侧门标识 2 A 2
4 1B18050500055 AUMARK车侧标志 2 A 1