22V0012 110×240×50 LIUGONG COMPACTOR BEARING

Category: Tag:

Description

22V0012 110×240×50 LIUGONG COMPACTOR BEARING

1 L0359050008A0 固定支架总成 2 A 1
6 L0359040007A0 密封圈 2 A 1
7 L0359040004A0 五管卡 2 A 1
8 L0359040003A0 四管卡 2 A 1
9 L0359010009A0 后储气筒-制动阀尼龙管总成 2 A 1
10 L0359010009B0 前储气筒-制动阀尼龙管总成 2 A 1
11 L0359010009D0 继动阀-制动阀尼龙管总成 2 A 1
12 L0359010009C0 快放阀-制动阀尼龙管总成 2 A 1
13 1104635900011 O型密封圈16 2 A 6
14 1104635900010 密封垫 2 A 6
16 1106935600146 卡套式直角接头体 2 A 2
17 1417035600196 卡套式直角接头 2 A 2
18 1104335900008 制动阀?气压表尼龙管总成(一) 2 A 2
19 1104335900027 串列式双腔制动阀总成 2 A 1
20 1105335600011 卡套式端直通接头体 2 A 2
23 1104335900018 放气弯管 2 A 1

6 1B18037100024 12V前顶灯总成(灰色) 3 A 1
11 1B18037150011 左前照灯总成 2 A 1
12 1B18037150012 右前照灯总成 2 A 1
13 1B18037100038 12V奥铃左前雾灯总成 3 A 1
14 1B18037100039 12V奥铃右前雾灯总成 3 A 1
15 D21202H4 灯泡 3 A 2 Not in the drawing
16 D43202W5W 灯泡 3 A 2 Not in the drawing
17 D33112PY21W 灯泡 3 A 2 Not in the drawing
18 D23102H1 灯泡 3 A 2 Not in the drawing

1 1B18037200014 12V牌照灯 3 A 1
2 1B18037200010 12V左后组合灯总成 3 A 1
3 1B18037200012 12V右后组合灯总成 3 A 1

1 1B18037300052 组合开关线束支架1 3 A 1
3 1B18037300015 12V点火开关总成 3 A 1
4 L0373030008A0 可调组合开关下护罩(灰色) 3 A 1
5 1B18037300011 组合开关总成 3 A 1
8 L0373030007A0 可调组合开关上护罩(灰色) 3 A 1
13 1B18037300034 离合开关总成 3 A 1
14 1B18037300031 制动灯开关 3 A 1
15 1B18037300026 后雾灯开关 3 A 1
16 1B18037300024 危险警告开关 3 A 1
18 1B18037300030 门灯开关总成 3 A 2
19 1B18037300032 油门开关总成 3 A 1 Not in the drawing

1 L037401022EA0 车身主线束总成 2 A 1
2 1B18037400029 右地板线束 3 A 1
3 1B18037400030 单排顶棚线束 3 A 1
4 1B18037400021 车身搭铁线 2 A 1
5 1B18037400042 标准前车门线束 3 A 2
6 L0374220009A0 车门线束防护套 3 A 2 No image
7 1B18037400026 左地板线束 3 A 1
8 1B18037400047 线束固定支架 2 A 1
10 1104936230032 线卡子2 2 A 1
15 1104936230035 底盘线束固定支架4 2 A 1
16 1B24957200015 塑料螺母-导轨 3 A 2
17 1B18053500168 大平头连接螺钉 3 B 2
18 L0374080001A0 地板线束压板 3 A 1
19 1B18037400028 单面海绵胶带 3 A 4