12B1394 O-RING LIUGONG

Description

12B1394 O-RING LIUGONG

型号 英特迈件号 用户件号 发动机型号
WF70P 70000042 082V09100-7576 MC07
WF70P 70000046 VG1034110820 D10 共轨切换 300 马力以下 250KW/1900rpm
WF70P 70000044 VG1038110820 D10 共轨切换 300 马力以上 276KW/1900rpm
WF70P 70001014 VG1238110099 D12 气体机
WF70P 70001197 VG1238110004 T12CFV
WF70P 70000057 VG1540110096 T10 气体机袁E-controls 系统 250KW/2200rpm 重汽
WF70P 70000016 VG1540110187 T10 气体机袁E-controls 系统 250KW/2200rpm 重汽
WF70P 70000058 VG1034110400 T10 气体机袁E-controls 系统 250KW/2200rpm 重汽
WF70P 70001086 VG1038110810 D10 共轨切换 300 马力以上 276KW/1900rpm
WF70P 70001088 VG1034110910 D10 共轨切换 300 马力以下 250KW/1900rpm
WF70P 70001093 VG1034110809 D10 共轨切换 300 马力以下 250KW/1900rpm
WF50P 50001040 082V09100-7586 MC07
WF70P 70001149 VG1034110928 D10 共轨切换 340 马力以上 280KW/2000rpm
WF70P 70001154 VG1034110968 D10 共轨切换 340 马力以上 280KW/2000rpm
WF70P 70001155 VG1031110908 D10 共轨切换 340 马力以上 280KW/2000rpm
WF70P 70001166 VG1034110918 D10 共轨切换 340 马力以上 280KW/2000rpm
WF70P 70001145 VG1034110929 D10 共轨切换 340 马力以下 250KW/1900rpm
WF70P 70001152 VG1034110969 D10 共轨切换 340 马力以下 250KW/1900rpm
WF70P 70001153 VG1031110809 D10 共轨切换 340 马力以下 250KW/1900rpm
WF70P 70001157 VG1034110919 D10 共轨切换 340 马力以下 250KW/1900rpm
WF50P 50001031 082V09100-7614 MC05
WF70P 70001202 VG1034110168 T10 气体机袁BOSCH 系统 250KW/2200rpm
WF50P 50001061 082V09100-7587 MC07
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
型号 英特迈件号 用户件号 发动机型号
WF70P 70000002 1118010-640-0000WY CA6DL2-35E4
WF70P 70001213 1118010-632-1A37BAWY CA6DL2-35E4 258KW/2100rpm
WF70P 70001101 1118010-91U CA6DM2-42E4
WF50P 50001011 1118010-440-0000WY CA6DF4-240PS
WF50P 50001012 1118010-440-208BAWY CA6DF4-240PS 176KW/2300rpm
WF50P 50001046 1118010-441-3600WY CA6DF4-220PS
WF50P 50001050 1118010-442-0000WY CA6DF4-200PS
WF50P 50001042 1118010A443-3600WY CA6DF4-180PS
WF50P 50001006 1118010-440-JH60WYL CA6DF4-240PS 147KW/2300rpm
WF50P 50001038 1118010-L50-BF10WY CA6DFL
WF50P 50001053 1118010-L56-JH20WY CA6DFL