11L0006 PIN LIUGONG WHEEL LOADER

Category: Tag:

Description

11L0006 PIN LIUGONG WHEEL LOADER

HP50Z4508-00-3 1118100-110 4D28TC
JP45X3001-00 1118100-107 4D20WGT
江铃汽车股份有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
G-HP50Z4501-00-1 JX493ZQ
G-HP55X4502-00-1 JX493ZQ
HP50Z4507-00-1 JL493
WIP055-08 1118300CAZ/CAT JX493ZQ5C
2148800006-1 WEIFU-6K682-BA
江西五十铃发动机有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
1156800001-1 1118300JRH JE493ZQ3
G-HP48X2501-00-1 1118300FAA DOHCR428
G-HP48X2502-00-1 1118300JBA DOHCR425
G-HP50X2501-00-1 1118300JDAA DOHCR425D-01
G-HP55X4501-00-1 1118300RAA2 DOHCR425
2148800006-1 1118300J1QF/JQFB1 JE493ZLQ4CB
1144900004 1118300REB JE4D20
2150800006-1 1118300JTL JE493ZLQ3A
2148800022 1118300JMT JE493ZLQ4C
G-HP55X5202-00-1 R425
G-HP50Z4003-03-2 1118300JQW 493
HP50Z4509-02-1 1118300JQB JE493ZLQ4E
常柴股份有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
2160900003 4G33TC-341000A 4G33TC
G-HP45Z3101-00-1 4F20
G-HP48X3104-00-1 4F20 国四
G-HP48X3104-01A 4F20TCI-341000A 4F20TCI
G-HP48X3104-03-1 4F20TCI
G-HP48X3104-03A 4F20TCI-341000B 4F20TCI
H55X6002SL-014L88-341000I 4L88
HP40Z2502-00-1 480ZLQ
HP45Z3505-02-1 4F20-341000A 4F20
HP45Z3505-03-1 4D20TCI-341000B 4D20TCI
HP45Z3505-04-1 4D20TCI-341000 4D20TCI
HP45Z3505-05-1 4D20TCI-34000A 4D20
HP45Z3505-06-1 4D20TCI-34000C 4D20TCI
HP45Z3505-06-2 CZ480ZQA-341000 480ZLQ
HP48Z4002-00-1 4L88-341000F 4L88
HP55X4514-00-1 4B28TC-341000 4B28
HP55X4514-01-1 4B28TC-341000A/C 4B28
HP55X4514-02-1 4B28TC-341000B 4B28TC
HP55X6002-00D-1 4L88-341000D 4L88
HP55X6002-02-2 4L88-341000Z 4L88
HP48X4514-01 4B28TC-341000C 4B28TC
HP55X6002-01-1 4L88-341000A 4L88
HP55X6002-02-1 4D28TC-341000 4D28
G-HP48X3104-04 4F20TCI-341000E 4F20TCI
HP55X6002-02-2 4L88-341000 4L88
HP55X6002-03-1 4D28TCI-341000A 4D28TCI
HP55X6002-02 4D28TC-341000 4D28TC
WTP056-26 4L88-341000C/E 4L88
山东华源莱动内燃机有限公司
天力型号 用户件号 发动机型号
2144800003 4L18CE-08010-1A1 4L18CF
HP48Z4001-00-1 4L22CR-08010 4L22CR
HP48Z4001-02-1 4L22CR-08010-1 4L22CR
HP50Z4501-12-1 4L22BZ-08010 4L22BZ尧4L22TDi
HP50Z4501-13-1 4L22BZ-08010-1 4L22BZ
JP40X2001-00-1 K15-08101-1 K15
2150800005 4K28F-08010 493
2148800011 4L22CF-08010-1 4L22CF
2148800033 4L22CF-08010-2
2148800021 4L22CF-08010 4L23CF
2348910001 4L22GN 4L22GN
JP35Z1501-00A K10-08100 K10
2140900003 4L18CF-08010-1 4L18CF
2140900004 4L18CF-08010-2 4L18CF