11423397 VOLVO EC360 EC460 turbocharger 452164-5016S D12C

Description

11423397 VOLVO EC360 EC460 turbocharger 452164-5016S D12C

1 Q2541025 WG7115540811+059 十字槽沉头螺钉 件 4 4 4 4
2 QT469S1-3502051 WG7115540811+060 后制动鼓 件 2 2 2 2
3 QT435SH12-3104910 WG7115550811+055 轮毂总成(含轮毂、轴承、车轮螺栓、ABS齿圈) 套 2 2 2 2
4 QT457S904-3104051 WG7115540811+063 车轮螺栓 件 20 20 20 20
5 YKYTF13-A-103 WG7115540811+017 轴头挡圈 件 2 2 2 2
6 QT435SH10-2401076 WG7115540811+018 轴头锁紧螺母 件 2

1 QT435DH1-3502150 WG7115500807+006 后左气室支架总成 件 1 1 —— ——
2 QT435DH1-3502160 WG7115500807+007 后右气室支架总成 件 1 1 —— ——
3 QT469S20-3502130 WG7115500807+008 挡尘盘总成 件 2 2 —— ——
4 QT435SH70-3502111 WG7115500807+009 中左凸轮轴 件 1 1 —— ——
5 QT435SH70-3502112 WG7115500807+010 中右凸轮轴 件 1 1 —— ——
6 QRT485-3502143 WG7115540811+120 回位弹簧 件 2 2 —— ——
9 QRT485-3502120 WG7115550811+052 制动蹄总成 件 4 4 —— ——
10 Q1841020 \ 六角法兰面螺栓 件 2 2 —— ——
11 QT469S20-3502086 WG7115500807+015 蹄片轴挡板 件 2 2 —— ——
12 QT300SH3-3502030 WG7115540811+122 制动底板总成 件 2 2 —— ——
13 QT469S20-3502082 WG7115500807+017 蹄片轴 件 4 4 —— ——
14 3502107 3502107 堵塞-防尘罩观察孔 件 4 4 —— ——
15 Q1800812 WG7115540811+123 六角法兰面承面带齿螺栓 件 12 12 —— ——
17 Q1811445TF2 \ 六角头螺栓 件 8

1 QT300SH1-3502030 WG7115540811+169 制动底板总成 件 —— —— 1 1
2 QRT485-3502143 WG7115540811+120 回位弹簧 件 —— —— 2 2
3 QT469S20-3502082 WG7115500807+017 蹄片轴 件 —— —— 2 2
4 QT469S20-3502086 WG7115500807+015 蹄片轴挡板 件 —— —— 1 1
5 Q1841020 \ 六角法兰面螺栓 件 —— —— 1 1
6 QRT485-3502120 WG7115550811+052 制动蹄总成 件 —— —— 2 2
7 QT469S20-3502130 WG7115500807+008 挡尘盘总成 件 —— —— 1 1
8 Q1800812 \ 六角法兰面承面带齿螺栓 件 —— —— 6 6
9 3502107 3502107 堵塞-防尘罩观察孔 件 —— —— 4 4
10 QT295S4-3502136 WG7115500807+018 密封塞 件