1118010A-0A170 turbocharger HP60Z5805A-00-1 4SF3-16

Category: Tag:

Description

1118010A-0A170 turbocharger HP60Z5805A-00-1 4SF3-16

QT65BQ0-3001010 推力轴承总成
QT65BQ0-3001021-29 调整垫圈
QT65BQ0-3001040 油封座圈总成
QT65BQ0-3001102 转向节销
QT65BQ0-3001103 楔形锁销
QT65BQ0-3001300 左转向节总成
QT65BQ0-3001303 转向节上衬套
QT65BQ0-3001304 转向节下衬套
QT65BQ0-3001400 右转向节总成
QT65BQ0-3001601 主销下堵盖
QT65BQ0-3103001 前轮毂
QT65BQ0-3103003 轮毂螺栓
QT65BQ0-3103010 前轮毂油封
QT65BQ0-3501031 制动鼓
ZL7.5Q1-3001007 左转向横拉杆臂
ZL7.5Q1-3001008 右转向横拉杆臂
QT75BQ8-3001005 左转向横拉杆臂
QT75BQ8-3001006 右转向横拉杆臂
ZL7.5Q2-3003000A 横拉杆总成
QT75BQ8-3003100 横拉杆总成
ZL6.5Q1-3000004A 油封座圈
ZL6.5Q1-3000005A O型圈
ZL6.5Q1-3501002 前轮毂盖
ZL6.5Q1-3001001A~L 转向节调整垫片
ZL6.5Q1-3001002 双头螺栓-紧固气室支架与转向节
ZL6.5Q1-3001003 双头螺栓-紧固直拉杆臂与转向节
ZL6.5Q1-3001004 直拉杆臂
ZL6.5Q1-3001004B 直拉杆臂
ZL6.5Q1-3001004F 直拉杆臂
ZL6.5Q1-3001005 限位螺栓
ZL6.5Q1-3001006A 自锁螺母(紧固直拉杆臂用)
329910K 推力圆锥滚子轴承
ZL6.5Q1-3001102A 转向节销
ZL6.5Q1-3001200A 左转向节总成
ZL6.5Q1-3001202 堵盖-左右转向节
ZL6.5Q1-3001203 转向节上衬套
ZL6.5Q1-3001204 转向节下衬套
ZL6.5Q1-3001300A 右转向节总成
ZL6.5Q1-3103001A 前轮毂
ZL6.5Q1-3000003 减磨挡片
QT75BQ8-3103001 前轮毂
ZL6.5Q1-3103002A 前制动鼓
QT75BQ8-3501031 前制动鼓
ZL6.5Q1-3103003 车轮螺栓
ZL6.5Q1-3103004 油封
ZL6.5Q1-3501001 防尘罩
ZL6.5Q1-3501002 回位弹簧
ZL6.5Q1-3501003A 制动蹄销
ZL6.5Q1-3501004 开槽螺母
ZL6.5Q1-3501005 开槽螺母
ZL6.5Q1-3501006 垫板-制动蹄销
ZL6.5Q1-3501015(L-266) 前左凸轮轴
ZL6.5Q1-3501016(L-266) 前右凸轮轴
ZL6.5Q1-3501100A 制动蹄总成
ZL6.5Q1-3501101 前制动蹄片
ZL6.5Q1-3501200A 前左气室支架总成
ZL6.5Q1-3501205 O型圈
ZL6.5Q1-3501300A 前右气室支架总成
ZL6.5Q1-3501500A 前制动调整臂
ZL6.5Q1-3551100 自调臂
ZL7.5Q1-3550103 ABS齿圈
ZL390D1-3550002 传感器
ZL7.5Q1-3003000A-11 卡箍
ZL7.5Q2-3001100 前轴及转向节销总成
ZL7.5Q2-3001101 前轴
QT75AQ4-3501001(L-288) 前左凸轮轴
QT75AQ4-3501002(L-288) 前右凸轮轴
QT75AQ4-3501011 前左气室支架总成(加大)
QT75AQ4-3501012 前右气室支架总成(加大)