1044200GH030 JAC turbocharger 810530-5005S GH030

Description

1044200GH030 JAC turbocharger 810530-5005S GH030

1 3502571-4EA1 制动鼓 件 2 2 2 C
2 3104045-4E 后轮毂油封 件 2 2 2 C
2 3104045-4EB1 后轮毂油封(加宽制动器用) 件 C
3 7819E 后轮毂外轴承 件 2 2 2 C
4 QT457D1-3104059 螺母 件 1 1 1 B
5 ZL3104051B116-F-1 柱螺栓-后轮毂 件 1 1 1 B
6 30621 后轮毂内轴承 件 2 2 2 C
7 3104011-4EA1 轮毂 件 2 2 2 B

1 240305906 螺栓-后半轴后轮毂 16
2 Q40316 弹簧垫圈-后半轴后轮毂 16
3 QT3108D74-2403051 后桥半轴 2
4 Q150B0612 螺栓-调整螺母 6
5 Q40306 弹垫-调整螺母 6
6 240204903 锁紧垫圈-后轮毂轴承螺母 2
7 QT3108D1-2402042 外调整螺母-后轮毂轴承 2
8 310404111 后桥油封座圈 2
9 7517E 后轮毂外轴承 2
10 Q30022F3 后轮胎螺母 16
11 310402133A 后轮胎螺栓 16
12 QT410D24-3104011 后轮毂 2
13 7518E 后轮毂内轴承 2
14 310404016 后轮毂油封总成 2
15 QT3108D74-3502161 后制动鼓 2
16 Q341B20 轮胎内螺母 16
17 240305302 半轴油封 2
18 QT3108D36-2401020 后桥壳总成 1
19 \ \
20 \ \
21 Q151B1640TF2 螺栓-后桥壳与制动背板连接 24
22 弹簧垫圈 2
23 Q151B1430 螺栓-桥壳盖 14
24 Q151B1440 螺栓-后桥壳、主减速器壳 10
25 240304403 螺栓-后桥壳、主减速器壳 4
26 240111303 加油塞 1
27 QT3108D2-2401040 桥壳盖 1
28 Q62104 放油塞 1
29 QDT2401068 通气塞总成 1
30 Q151B1435TF2 螺栓-紧固气室支架 6
31 Q40314 弹簧垫圈-紧固气室支架螺栓 6