0030965399 0030965599 0030965499 Mercedes-Benz turbocharger

Category: Tag:

Description

0030965399
0030965599
0030965499 Mercedes-Benz turbocharger

QC495Q(DI)-04004 4
QC498Q-04002 4
QC495Q(DI)-04005 4
QC498Q-04003 4
QC495Q(DI)-04004 4
QC498Q-04100 4
QC495Q(DI)-04001A 4
QC498Q-04001 4
挡圈32 Snap ring 32 8
挡圈34 Snap ring 34 8 QC498Q用
QC495Q(DI)-04002 4
QC498Q-04004 4
QC495Q(DI)-04202 4
QC498Q-04202 4
QC495Q(DI)-04201 4
QC498Q-04201 4
9 QC495Q(DI)-04003 连杆轴瓦 Connecting rod bearing 8
10 QC495Q(DI)-04204 连杆盖 Connecting rod cover 4
11 QC495Q(DI)-04203 连杆螺栓 Connecting rod bolt 8
1
2
3
4
GB/T893.2-1986 5
6 活塞销 Piston pin
连杆体 Connecting rod
连杆衬套 Connecting rod bushing 7
8
油环 Ring body
第二道气环 Second ring
第一道气环 First ring
活塞 Piston

1 QC495T-05002 飞轮螺栓 Fly-wheel bolt 8
2 QC490Q(DI)-05001 飞轮螺栓保险片 Safe plate 4 现在不装
3 GB/T119.1-2000 销B10×25 Pin B10×25 1
4 QC495T-05101-2 飞轮 Fly-wheel 1
5 QC490Q(DI)-05102 飞轮齿圈 Gear ring of Fly-wheel 1
6 GB/T276-1994 轴承203 Bearing 203 1
7 QC495Q(DI)-05004 曲轴 Crankshaft 1
8 QC495Q(DI)-05010 前甩油盘 Front plate 1
9 GB/T1096-1979 键C12×63 Key C12×63 1
10 QC495T-050061 曲轴皮带轮 Crankshaft belt pulley 1
11 N85-06002 起动爪垫圈 Washer starting pawl 1
12 N85-06003-1 皮带轮压紧螺栓 Belt pulley bolt 1

1 QC490Q(DI)-06003 气门推杆 Valve jib 8
2 QC490Q(DI)-06002 气门挺柱 Valve tappet 8
3 GB/T1096-1979 键C8×22 Key C8×22 1
4 QC490Q(DI)-06001A 凸轮轴 Camshaft 1